Aydınlatma Metni

GİRİŞ


İşbu Ziyaretçiler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit
İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul adresinde kain, 0012118420 VKN ile
faaliyet gösteren 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. (“GameDev”) olarak ziyaretçilerimizin kişisel
verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası
sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili
mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde
kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. GameDev ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler
hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.


1) Tanımlar


İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları
KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda öngörülen “kişisel veri” kavramı kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı
ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.


2) Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri


KVKK madde 4 uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru
ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun şekilde, veri sorumlusu GameDev tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında
işlenecektir.


3) İşlenen Kişisel Veriler


GameDev, tarafınıza ait İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Diğer Trafik Verileri) aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası veya hukuka uygunluk nedenlerinin herhangi birini
karşılaması halinde işlenmektedir.


4) Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları


GameDev, kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir. Kişisel veri işleme amaçlarında değişiklik olması halinde GameDev her zaman işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


5) Kişisel Verilerinizin Aktarılması


GameDev, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’nda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde
hareket etmektedir. Mevzuatta veya aşağıda yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel
verileriniz Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere
aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve
sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.


Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlar da dâhil ilgili yargı makamlarına; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.


6) Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz; çevrimiçi web sitesi, web sitemiz tarafından yaratılan çerezler/cookiler, üçüncü
kişilerce yaratılan takip çerezleri/tracking cookieler, site kullanımı ölçüm sistemleri vasıtasıyla otomatik
yöntemlerle elde edilebilmektedir.


Söz konusu kişisel verilerinizin GameDev tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK madde
5/2/c, 5/2/ç, 5/2/d, 5/2/e ve 5/2/f’de belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz
işbu Aydınlatma Metni madde 4 ve madde 5’de belirtilen amaçlarla GameDev tarafından
toplanmaktadır.


7) Veri Sahibinin Hakları


Veri sahibi, veri sorumlusu olarak hareket eden GameDev’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK madde 7’de belirtilen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK madde 11/d ve madde
11/e uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafınızca yapılacak başvurularda
ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, elektronik ise e-imza veya mobil imza, TCKN, tebligata esas
yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep
konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakların kullanılması adına
ilgili hakka ilişkin açıklamayı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmekle,
ilgili bilgi ve belgeleri başvuruya eklemekle yükümlüdür.


Bahsi geçen başvurular;

 • GameDev’in “Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul” adresine bizzat, elden, yazılı olarak,
 • GameDev’e ait “3ayapimyazilim@hs06.kep.tr” KEP adresine,
 • Noterlikler marifetiyle GameDev’in “Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul” adresine talep göndermek suretiyle,
 • GameDev’de daha önce bildirilen ve GameDev’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta marifetiyle info@fibergames.com.tr e-posta adresine yapılabilir.
avatar

Eran Küçük

Türk Oyun Sektörü belgesel serisi yönetmeni, SaveButonu ve GameDev'de oyunlara dair endüstriyel yazılar kaleme alıyor.